סגירה
אין מוצרים בסל הקניות שלך
חיפוש

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שירות

א.  כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של פלייר 1 – PLAYER1  (להלן- "אתרPLAYER1") האתר הינו מנוהל ע"י  חברת פלייר 1 – עוסק מורשה 065944423
 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתרPLAYER1 נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 03-6440275, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתרPLAYER1
 1. אתרPLAYER1 הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי צריכה המשווקים על ידי חברתPLAYER1.
 1. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתרPLAYER1 בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתרPLAYER1, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברתPLAYER1 ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתרPLAYER1 , יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 1. חברתPLAYER1 שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חברתPLAYER1, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 1. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתרPLAYER1 , וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 1. חברתPLAYER1 , רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתרPLAYER1 ,וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 1. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתרPLAYER1:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתרPLAYER1, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 1. למרות האמור לעיל, אתרPLAYER1 שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתרPLAYER1, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתרPLAYER1:

 1. השירות שניתן במסגרת אתרPLAYER1 מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי חברתPLAYER1 לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתרPLAYER1 אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתרPLAYER1:

 1. הזמנה באתרPLAYER1 אפשרית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע , וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתבצע עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה אלא עם כן צוין אחרת בפריט המוזמן .
 1. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

ימים א' – ה' : 10:00 – 20:00.

יום ו' וערבי חג: 10:00 – 14:00.

 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברתPLAYER1.

ה. המוצרים הנמכרים באתרPLAYER1:

 1. באתרPLAYER1 נמכרים מוצרי מולטימדיה ביתית  ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 1. חברתPLAYER1, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתרPLAYER1 יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חברתPLAYER1.
 1. באתרPLAYER1 יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי החברתPLAYER1 או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי חברתPLAYER1, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל.
 1. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתרPLAYER1, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברתPLAYER1 שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתרPLAYER1
 1. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתרPLAYER1.
 2. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתרPLAYER1 מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות").
 3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא עלPLAYER1.
 4. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדPLAYER1 ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בחברתPLAYER1  ברח' אבא אחימאיר 33 בתל אביב . בתעודת האחריות יצוינו פרטי היצרן כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות, יש לשמור את תעודת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברתPLAYER1 , תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 1. מחירי המוצרים הנמכרים באתרPLAYER1 , אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחברתPLAYER1 והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.
 2. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ז. התשלום:

 1. התשלום באתרPLAYER1  יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין
 1. על אף האמור לעיל, חברתPLAYER1, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 1. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברתPLAYER1  בעת מועד ההזמנה.
 1. חברתPLAYER1  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתרPLAYER1 לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. דמי משלוח:

 1. הזמנה באתרPLAYER1  תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. חברת PLAYER 1 שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בחברות משלוחים ושילוח שונות וזאת על מנת שהמוצרים יגיעו בבטחה ובמהרה ליעדם.
 3. זמני המשלוח לא יעלו על 7 ימי עסקים וזאת בהתאם למדיניות שליחת החבילות של דואר ישראל. אם זאת ייאמר שמרבית המשלוחים גם בדואר ישראל וגם דרך חברות אחרות מגיעים ליעדם בטווח שבין 0-72 שעות מרגע אישור המשלוח.
 4. בשל שינויי מחירים ומדיניות בחברות השליחויות השונות, מחירי המשלוחים עלולים להיות  גבוהים יותר שמדובר באזורים חריגים, כגון מעבר לקו הירוק, רמת הגולן, ישובי הערבה, ישובי נגב מרוחקים, ישובים מבודדים וקטנים ברחבי המדינה וכו', כל זאת בשל אילוצים שאינם תלויים בחברתPLAYER1 , לכן אין להתייחס למחיר המשלוח שמופיע בעת ההזמנה כאל מחיר משלוח סופי. המחיר המופיע הוא לערים ולאזורים בקווי חלוקה מרכזיים.
 5. חברתPLAYER1  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 6. חברתPLAYER1 שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברתPLAYER1  למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של חברתPLAYER1  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר כי אתרPLAYER1 יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 1. חברתPLAYER1 תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חברתPLAYER1 אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברתPLAYER1 בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברתPLAYER1 לא יחויב. המזמין מתחייב בזאת שלא לפרסם חוות דעת שלילית באתר ZAP.CO.IL בשל מוצר שלא סופק על ידי חברתPLAYER1 מכיוון  שהמוצר היה חסר במלאי .
 1. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברת לPLAYER1. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 1. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 1. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברתPLAYER1  .
 1. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
 1. אי עמידת חברתPLAYER1 במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 1. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברתPLAYER1, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

י. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 1. החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש.
 2. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצרים בהמדורות מיוחדות , מוצרים במהדורות אספנים , מוצרים שהוזמנו בצורה פרטנית עבור בקשה של לקוח ,מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.
 3. מובהר בזאת כי לא ניתן להחזיר מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים או מוצרים עם רשיון תוכנה דהיינו משחקים בכלל ועותקים דיגיטליים ( קודים ) בפרט .  משחקים  ניתן להחזיר אך ורק אם לא נפתחה אריזתם . עותקים דיגיטליים ( קודים ) לא ניתן להחזיר משום סיבה שהיא . לא ניתן להחזיר משחקים בשל אי התאמה לחומרה , יש לבדוק את התאמת המשחק לחומרה שבידכם בטרם רכישת המוצר .
 4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברתPLAYER1.
 5. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידיPLAYER1 בעת משלוח המוצר גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח .
 6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך כאמור בפרק דמי המשלוח. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידיPLAYER1 בעת משלוח המוצר גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח .
 7. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום או אינו פועל כראוי, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7440171  בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או ו/או תקינות המוצר מצידו.מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחלפה ו/או תיקון של המוצר עפ"י הצורך, במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון חברתPLAYER1  וזאת בתנאי שהמזמין הודיע לשירות הלקוחות עד 24 שעות מקבלת המוצר.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברתPLAYER1  שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.
 2. ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה  במידה וביטול ההזמנה נימסר לאחר יום העבודה, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה  אלא אם חברתPLAYER1  תאפשר זאת. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו.
 1. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 1. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני או בפקס  077-5420125 או במיילPlayer1@Player1.co.il בלבד.
 1. אתרPLAYER1  יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 1. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חברתPLAYER1, כפי שתקבע מעת לעת.

יב. מועדון לקוחות:

 1. חברתPLAYER1 רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתרPLAYER1, גם למועדון הלקוחות של חברתPLAYER1. בהצטרפותו לשירות מועדון הלקוחות  מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
 1. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתרPLAYER1 בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.
 2. הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.

יג. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתרPLAYER1  במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 1. המבצעים הנערכים באתרPLAYER1, הנם במסגרת מכירות באתרPLAYER1 בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברתPLAYER1 . חברתPLAYER1 לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתרPLAYER1, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתרPLAYER1  לא יחייבו את חברתPLAYER1.
 1. במידה ואתרPLAYER1 יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

יד. אחריות:

 1. חברתPLAYER1 אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתרPLAYER1 ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתרPLAYER1.
 1. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 1. חברתPLAYER1 לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברתPLAYER1. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתרPLAYER1 תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 1. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתרPLAYER1 הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חברתPLAYER1 אחראית על מידע זה.
 1. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתרPLAYER1 ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
 1. אתרPLAYER1 עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתרPLAYER1 מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 1. אתרPLAYER1 לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 1. אתרPLAYER1 לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בPLAYER1 ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברתPLAYER1, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 1. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתרPLAYER1 אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברתPLAYER1 בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 2. האחריות על המוצרים הנרכשים באתרPLAYER1 היא אישית ואינה ניתנת להעברה .
 3. אחריות על עותקים דיגיטליים (קוד של משחק ) או משחקים בדיסק או קודים למנוי ברשת ה PSN או XBOX LIVE – האחריות הבלעדית למוצרים אלה ושירות הלקוחות הוא ישירות אל מול היצרן . PLAYER1 אינה יכולה לתת שירות למשחקים או קודים ולכן במקרה של תקלה על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של יצרן המשחק .

טו. אבטחת מידע:

 1. אתרPLAYER1 מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 1. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 1. מובהר בזאת, כי אתרPLAYER1 יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 1. חברתPLAYER1 ו/ או אתרPLAYER1 לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין לרבות פרטי כרטיס אשראי או כל שימוש לרעה אחר.

טז. פרטיות:

 1. אתרPLAYER1 הינו מאגר מידע. שימוש באתרPLAYER1 מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתרPLAYER1 ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחברתPLAYER1.
 1. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתרPLAYER1 בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 1. אתרPLAYER1 יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 1. חברתPLAYER1 תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 2. עם הנאמר לעיל, חברת PLAYER1 מתחייבת לא להעביר כל פרטים אישיים לחברות אחרות למעט חברות המשלוחים, ורק פרטים הנחוצים לשם ביצוע המשלוח. ללא פרטי אשראי

יז. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתרPLAYER1, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחברתPLAYER1.
 1. זכויות הקניין הרוחני של חברתPLAYER1 כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 1. אתרPLAYER1 שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 1. מובהר בזאת, כי חברתPLAYER1 המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי "PLAYER1" שייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברתPLAYER1 ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתרPLAYER1, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 1. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 1. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחברתPLAYER1 מראש ובכתב.

יח. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

יט. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתרPLAYER1 למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן תרגיש בנוח ליצור איתנו קשר בעמוד ה- צור קשר.